Naudojimasis svetaine


Įeidami į šią Svetainę, Jūs patvirtinate bei sutinkate su šiomis Svetainės naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklėmis).

1. SVETAINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ

Svetainė priklauso ir yra kontroliuojama Mindaugo Radavičiaus individualios veiklos (toliau – „Atrištas.LT”).

2. VARTOTOJO PRIEIGĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Vartotojo prieiga prie Svetainės ir naudojimasis ja reglamentuojami Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais.

3. AUTORIŲ TEISĖS IR REGISTRUOTI PREKIŲ ŽENKLAI

Svetainėje pateikiami registruoti prekių ir paslaugų ženklai, logotipai (toliau – Ženklai) yra „Atrištas.LT“ ir kitų susijusių trečiųjų šalių nuosavybė. Vartotojams draudžiama naudotis visais Ženklais be raštiško „Atrištas.LT“ arba trečiųjų šalių, kurioms gali priklausyti Ženklai, sutikimo. Visa informacija ir turinys, įskaitant visas programinės įrangos programas, esantis Svetainėje arba pasiekiamas per jį (toliau – Turinys), yra saugomi autorių teisių. Vartotojams draudžiama keisti, kopijuoti, platinti, perduoti, perteikti, skelbti, parduoti Turinį, duoti licenciją, kurti panašius gaminius arba naudotis Svetainėje esamu arba per jį pasiekiamu Turiniu komerciniams arba visuomeniniams tikslams.

4. SUSIJUSIOS INTERNETO SVETAINĖS

Šioje Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis vartotojui išeiti iš šios Svetainės siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje Svetainėje per „atgalines“ nuorodas ir rėmelių technologiją (angl. „framing technology“) (toliau – Susijusi svetainė). „Atrištas.LT“ negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti Susijusios svetainės turinio. Tai, kad „Atrištas.LT“ pateikė nuorodą į trečiųjų šalių puslapį nereiškia, kad „Atrištas.LT“ palaiko ar remia svetainės savininkus ar tiekėjus. Vartotojai prisiima riziką rinkdami ir naudodami bet kokią informaciją rastą internete. „Atrištas.LT“ siūlo įsitikinti, kad suprantate prisiimamą riziką prieš rinkdami ir naudodami informaciją gautą iš Susijusių svetainių.

„Atrištas.LT“ draudžia podėlius (angl. „caching“), neautorizuotas nuorodas į Svetainę ir naudoti rėmelių technologiją bet kokiam Svetainės Turiniui. „Atrištas.LT“ pasilieka teisę riboti naudojimąsi neautorizuotomis nuorodomis ar rėmelių technologija pateikiamu Turiniu ir atsisako bet kokios atsakomybės už Turinį, kuris yra matomas kitoje Susijusioje svetainėje. Lankymasis kitose Susijusiose svetainėse yra vartotojo atsakomybė.

Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad Susijusiose svetainėse gali galioti kitokios nei Svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų perdavimo ir kitos taisyklės. „Atrištas.LT“ nėra atsakingi už šias taisykles ir atsisako bet kokios atsakomybės susijusios su šiomis nuostatomis.

5. GARANTIJOS NESUTEIKIMAS

Visas turinys, informacija apie produktus ir paslaugas Svetainėje, bei gauti iš Susijusių svetainių, yra pateikta „tokia kokia yra“, be jokių išsakytų ar numanomų garantijų, įskaitant, tačiau vien tik tuo neapsiribojant, ir numanomas garantijas dėl perkamumo, tikslingumo, pavadinimo, nepažeidžiamumo, saugumo ir tikslumo.

„Atrištas.LT” visais atvejais nėra atsakingas už bet kokią žalą, kurią patyrė Vartotojas dėl Svetainėje ar Susijusiose svetainėse publikuojamos informacijos. Vartotojas yra pats atsakingas už kiekvienos nuomonės, patarimo arba kito turinio informacijos, esančios Svetainėje ar gautos iš Susijusių svetainių, tikslumo, užbaigtumo ir naudingumo įvertinimą.

6. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

„Atrištas.LT” neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, galinčius atsirasti dėl priežasčių, bet kokiu būdu susijusių su prieiga prie Svetainės ar naudojimusi ja. „Atrištas.LT“ neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su Vartotojo įrangai galinčių pakenkti virusų perdavimu.

7. VARTOTOJO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

„Atrištas.LT“ išlaiko visos Vartotojo informacijos, įskaitant asmeninę Vartotojo informaciją, kuri yra perduodama tiesiogiai „Atrištas.LT“, konfidencialumą, išskyrus šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose numatytas išimtis. Bet kurioje viešai prieinamų pranešimų skiltyje Vartotojo paskelbti duomenys nebus apsaugoti kaip konfidencialūs, „Atrištas.LT“ gali naudoti bei teikti taip paskelbtą informaciją (įskaitant bet kokias idėjas, sąvokas, mokslinę informaciją arba kitą intelektinę nuosavybę) bet kuriai savo motininei, antrinei įmonei bet kuriuo tikslu, kurį  laikys esant tinkamu, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų nuostatų.

8. KOMENTARAI

„Atrištas.LT” neatsako už komentarus (toliau – Komentarai), kuriuos Svetainėje patalpino jo vartotojai, bei jų patikimumu. Nepaisant to „Atrištas.LT“ gali reguliariai peržiūrėti vartotojų Komentarus Svetainėje ir atsisakyti priimti ar/ir pašalinti Komentarus, kurie yra:

A.    Bet kokia neteisėta, žalinga, grasinanti, užgauli, priekabiaujanti, įžeidžianti, vulgari, nepadori, niekinanti, nepakanti, rasistinė, etinė ar kitokia užgauli informacija, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokia informacija, kuri skatina nusikalsti, kelia grėsmę visuomenės gerovei bei kitaip pažeidžia šalies ir tarptautinius įstatymus.

B.    Reklama ar susiję su prekyba.

C.    Komentarai, kurie publikuojami prisidengiant kitu vartotoju.

D.    Asmeninė informacija, pvz. komentarai, kuriuose minimi telefono numeris, asmens kodas, sąskaitų numeriai, adresas, darbovietė.

E.    Ne „Atrištas.LT“ ar deleguotų asmenų komentarai, kurie, pasisako „Atrištas.LT“ vardu bei kuriuose yra konfidencialios informacijos apie „Atrištas.LT“.

F.    Komentarai, kurie siūlo parsisiųsti autorinėmis teisėmis apsaugotą ar privačią informaciją.

G.    Daugybiniai pakartotiniai to paties vartotojo komentarai, išsakantys tą pačią mintį.

H.    Susiję susirašinėjimai.

9. ASMENINĖS INFORMACIJOS PERDAVIMAS

Vartotojas supranta ir sutinka, kad per šią Svetainę „Atrištas.LT“ suteikta bet kokia Vartotojo informacija gali būti perduota užsienio subjektams, jeigu tai reikalinga pagal standartinę „Atrištas.LT“ veiklos praktiką.

Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad Susijusiose svetainėse Vartotojo informacijos perdavimo sąlygos gali skirtis nuo šioje Svetainėje taikomų sąlygų. „Atrištas.LT“ nėra atsakingas už šias sąlygas ir atsisako bet kokios atsakomybės susijusios su šiomis sąlygomis.

10. TAISYKLIŲ IR NUOSTATŲ PAKEITIMAI

„Atrištas.LT“ pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias Taisykles.

11. TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS

„Atrištas.LT“ pasilieka teisę imtis visų teisėtų priemonių dėl šių Taisyklių pažeidimų, įskaitant teisę užblokuoti konkretaus internetinio adreso prieigą prie šios Svetainės.

12. PRIEIGA PRIE SLAPTAŽODŽIU APSAUGOTŲ IR SAUGIŲ ZONŲ

Prieiga prie šios Svetainės slaptažodžiu apsaugotų ir (arba) saugių zonų ir naudojimasis jomis yra skirtas tik įgaliotiesiems Vartotojams. Neįgaliotiems asmenims, bandantiems įeiti į šias Svetainės zonas ar kitaip neteisėtai pasinaudoti Svetaine, gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė.

13. TAIKOMA TEISĖ

Šio tinklapio lankytojams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp „Atrištas.LT“ ir Vartotojo kylantys ginčai sprendžiami vadovaujantis LR įstatymais.